Model - Alex // Style -  Andrè Glukhov // Dress - ZARA // MUA - Aliya Vildanova //  Photo - Andrè Glukhov